Personvernregler

INFORMASJONSKLAUSUL

I henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 art. 13 lov 1-2 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger, om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av 95/46/EF-direktiv (Den generelle
personvernforordningen) (heretter kalt “GDPR”) informerer vi om at:

1. Administratoren av dine personopplysninger er firmaet Versitive med setet i Niebieszczany 476, 38- 504 Niebieszczany, Polen.
2. Vi behandler dine personopplysninger bare for å utføre oppdraget nevnt i kontrakten og utføre aktiviteter før kontrakten blir inngått. Det er ikke tillatt å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.
3. Du har rett til å få tilgang til personopplysninger vi behandler, rette dem, slette dem, begrense behandlingen, innvende mot behandlingen samt rett til å overføre personopplysninger, med forbehold om at retten til å overføre personopplysninger bare gjelder opplysningene utelukkende
behandlet på en automatisert måte.

4. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet lenger enn det er nødvendig for å svare deg, og etter
den tid kan de behandles innen forfallsperioden av eventuelle krav.
5. Det å oppgi personopplysninger er frivillig, men mangel på personopplysninger kan føre til nedsatt
evne til å oppnå formålet med databehandling.